لیست تگ‌های HTML

بخش چهارم از لیست تگ‌های HTML

لیست تگ‌های HTML

بازدید کننده گرامی، سلام.

به بخش چهارم از معرفی تگ‌های زبان HTML خوش آمدید. این قسمت حاوی تگ‌هایی که مربوط به متون هستند (Text-Level Semantics) می‌باشد. پیشنهاد می‌شود برای دسترسی سریع به این صفحه CTRL+D بزنید.

a q cite em
strong small mark dfn
abbr time progress meter
code var samp kbd
sub و sup span i b
bdo ruby rt rp

 

a پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
اگر تگ a ویژگی href داشته باشد، نشان‌دهنده یک لینک است.

محتوای تعاملی (Interactive content)

محتوای غالب (Flow content)

زمانی که تگ فقط شامل محتوای عبارتی است: محتوای عبارتی (phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای نامرئی ( Transparent) اما آن جا نباید تگ فرزندی از محتوای تعاملی وجود داشته باشد. محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

[Stringifies=href] interface HTMLAnchorElement : HTMLElement {
           attribute DOMString href;
           attribute DOMString target;
           attribute DOMString ping;
           attribute DOMString rel;
  readonly attribute DOMTokenList relList;
           attribute DOMString media;
           attribute DOMString hreflang;
           attribute DOMString type;
};

همچنین رابط Command نیز باید توسط این تگ پیاده‌سازی شود.

ویژگی‌های سراسری

href

target

ping

rel

media

hreflang

type

 

q پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ q نشان‌دهنده نقل قول از منبعی دیگر است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای عبارتی (phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

تگ q از رابط HTMLQuoteElement استفاده می‌کند

ویژگی‌های سراسری

cite

 

cite پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ cite نشان‌دهنده عنوان کار مانند مقاله، کتاب، شعر، آهنگ، فیلم یا هر کار خلاقانه دیگری است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
ندارد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

em پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ em نشان‌دهنده تاکید زیاد بر روی محتوا است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

strong پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ strong نشان‌دهنده این است که محتوا قویاً اهمیت دارد.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

small پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ small نشان‌دهنده چاپ در اندازه کوچک است. مانند بخش‌هایی از سند که معمولاً محدودیت‌های قانونی مانند کپی‌رایت را بیان می‌کنند یا موارد مشابه.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

mark پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ mark نشان‌دهنده بخشی انتخاب شده از متن برای ارجاعات و یا ارتباطات آن متن با متن دیگر است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

dfn پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ ol نشان‌دهنده یک لیست غیر ترتیبی است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای عبارتی، اما نباید از تگ های فرزند dfn استفاده شده باشد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

همچنین ویژگی title نیز معنی خاصی در این تگ دارد

 

abbr پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ abbr نشان‌دهنده سرنام عبارت یا مخفف به همراه توسعه اختیاری آن است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

همچنین ویژگی title نیز معنی خاصی در این تگ دارد

 

time پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ time نشاندهنده تاریخ یا زمان است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLTimeElement : HTMLElement {
           attribute DOMString dateTime;
  readonly attribute Date date;
  readonly attribute Date time;
  readonly attribute Date timezone;
};

ویژگی‌های سراسری

datetime

 

progress پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ progress نشان‌دهنده روند پیشرفت از یک وظیفه است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLProgressElement : HTMLElement {
           attribute float value;
           attribute float max;
  readonly attribute float position;
};

ویژگی‌های سراسری

value

max

 

meter پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ meter نشان‌دهنده واحد اندازه‌گیری عددی با محدوده‌ی مشخص و یا مقدار کسری است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLMeterElement : HTMLElement {
           attribute float value;
           attribute float min;
           attribute float max;
           attribute float low;
           attribute float high;
           attribute float optimum;
};

ویژگی‌های سراسری

value

min

low

high

max

optimum

 

code پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ abbr نشان‌دهنده سرنام عبارت یا مخفف به همراه توسعه اختیاری آن است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

var پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ var نشان‌دهنده یک متغیر مانند یک عبارت ریاضی یا مفهوم برنامه‌نویسی است یا اینکه می‌تواند به عنوان یک جمله حفره‌ای در متن ایجاد کند.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

samp پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ samp نشان‌دهنده (نمونه) خروجی از یک برنامه یا سیستم کامپیوتری است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

kbd پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ kbd نشان‌دهنده ورودی کاربر است (عموماً ورودی صفحه کلید، همچنین ممکن است نشان‌دهنده سایر ورودی‌ها مانند فرامین صوتی نیز باشد).

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

sub & sup پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ sup نشان‌دهنده بالانویس و تگ sub نشان‌دهنده زیرنویس است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

span پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ span به خودی خود معنی خاصی ندارد اما زمانی کارآمد است که به همراه ویژگی‌هایی مثل class، lang یا dir بکار برود.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

i پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ i نشان‌دهنده محدوده‌ای از متن در صدا یا حالتی متناوب است و یا بخشی جدا شده از متن است مانند تعیین طبقه‌بندی، یک اصطلاح فنی، یک اصطلاح در زبان دیگر، یک فکر، نام یک کشتی یا برخی دیگر از سخنانی که موقع چاپ به صورت متمایز و کج هستند.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

b پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ b نشان‌دهنده محدوده‌ای از متن است که به نوعی جدا از سخن عادی است بدون اینکه اهمیت فوق‌العاده انتقال دهد، مانند یک کلمه کلیدی در بخش چکیده سند، نام محصول در هنگام بازبینی یا سایر بخش‌هایی از متن که عموماً چاپ آن‌ها به صورت ذخیم و پر رنگ است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

bdo پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ bdo به نویسندگان اجازه می‌دهد تا الگوریتم BIDI یونیکد را صراحتاً با تعیین جهت، لغو کنند. فرضاً کلمه hello به صورت olleh در خروجی قرار گیرد. [BIDI]

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

همچنین ویژگی سراسری dir در این تگ معنی خاصی دارد.

 

ruby پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ ruby نشان‌دهنده بخشی ضمیمه از یک عبارت است که توضیح یا نحوه تلفظ آن عبارت را در بر می‌گیرد. این سبک از نوشتار اغلب در زبان ژاپنی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
یک یا تعداد بیشتری از گروه‌های: محتوای عبارتی به دنبال هم توسط یک تگ rt، یک تگ rp، یک تگ rt، یک تگ rp دیگر محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

rt پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ rt جزء متنی روبی از حاشیه‌نویسی روبی را علامت گذاری می‌کند.

ندارد

دسته‌بندی

به عنوان فرزند یک تگ ruby

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

rp پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ rp می‌تواند برای تامین پرانتز دور جزء متنی روبی از حاشیه‌نویسی روبی استفاده شود تا توسط مرورگرهایی که حاشیه‌نویسی روبی را پشتیبانی نمی‌کنند نشان داده شود.

ندارد

دسته‌بندی

به عنوان فرزند یک تگ ruby، هم درست قبل از تگ rt و هم درست بعد از تگ rt

محل استفاده

اگر تگ rp درست بعد از یک تگ rt است که مستقیماً قبل از یک تگ rp دیگر است: یک کاراکتر تکی از کاراکترهای یونیکد کلاس Pe

در غیر اینصورت: یک کاراکتر تکی از کاراکترهای یونیکد کلاس Ps

محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

منابع:

http://dev.w3.org/html5/html-author/

http://www.w3schools.com/

نظرات خود را از طریق بخش تماس با ما مطرح فرمایید. تکبیت دوستدار شما.


«وب مستر عزیز، کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع و لینک به سایت بلامانع است. در غیر اینصورت لطفاً از کپی‌برداری خودداری فرمایید. با تشکر»


مؤلف:
بازدید: 8791
تاریخ:

نظر خود را به عنوان اولین دیدگاه بیان کنید.

نام: * کد امنیتی: *
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی
  • درج کدهای HTML ممنوع است.
  • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
  • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
  • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.