لیست تگ‌های HTML

بخش پنجم از لیست تگ‌های HTML

لیست تگ‌های HTML

بازدید کننده گرامی، سلام.

به بخش پنجم از معرفی تگ‌های زبان HTML خوش آمدید. این قسمت حاوی تگ‌های ویرایش (Edits) و محتوای درون‌گذاری شده (Embedded Content) می‌باشد. پیشنهاد می‌شود برای دسترسی سریع به این صفحه CTRL+D بزنید.

ins del figure img
iframe embed object param
video audio source convas
map area    

 

ins پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ ins نشان‌دهنده متنی است که به صفحه اضافه شده باشد.

محتوای غالب (Flow content)

زمانی که تگ فقط شامل محتوای عبارتی است: محتوای عبارتی (phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای نامرئی ( Transparent) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses the HTMLModElement interface.

ویژگی‌های سراسری

cite

datetime

 

del پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ del نشان‌دهنده متنی است که از سند حذف شده است.

محتوای غالب (Flow content)

زمانی که تگ فقط شامل محتوای عبارتی است: محتوای عبارتی (phrasing content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای نامرئی ( Transparent) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses the HTMLModElement interface.

ویژگی‌های سراسری

cite

datetime

 

figure پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ figure نشان‌دهنده بخشی از محتوای غالب است، ترجیحاً همراه با عنوان، که می‌تواند بدون اینکه تاثیری در معنای متن اصلی بگذارد، در سند جابجا شود.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای بخش‌بندی (Sectioning content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای غالب انتظار می‌رود محل استفاده

هم: یک تگ legend به دنبال محتوای غالب

یا: محتوای غالب به دنبال یک تگ legend

یا: محتوای غالب (Flow content)

محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

Uses HTMLElement.

ویژگی‌های سراسری

 

img پرش به بالا تگ پایان: تهی تگ شروع: الزامی
تگ img نشان‌دهنده تصویر است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای درون‌گذاری شده (Embedded Content)

اگر تگ ویژگی usemap دارد: محتوای تعاملی ( Interactive content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای درون‌گذاری شده انتظار می‌رود محل استفاده
ندارد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

[NamedConstructor=Image(),
NamedConstructor=Image(in unsigned long width),
NamedConstructor=Image(in unsigned long width, in unsigned long height)]
interface HTMLImageElement : HTMLElement {
           attribute DOMString alt;
           attribute DOMString src;
           attribute DOMString useMap;
           attribute boolean isMap;
           attribute unsigned long width;
           attribute unsigned long height;
  readonly attribute boolean complete;
};

ویژگی‌های سراسری

alt

src

usemap

ismap

width

height

 

iframe پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ iframe یک صفحه وب در درون صفحه وب جاری معرفی می‌کند.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای درون‌گذاری شده (Embedded Content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای درون‌گذاری شده انتظار می‌رود محل استفاده
متنی که با الزامات داده شده در نثر مطابقت دارد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLIFrameElement : HTMLElement {
           attribute DOMString src;
           attribute DOMString name;
           attribute DOMString sandbox;
           attribute boolean seamless;
           attribute DOMString width;
           attribute DOMString height;
};

اشیایی که رابط HTMLIFrameElement را پیاده‌سازی می‌کنند باید همچنین رابط EmbeddingElemnt را که در مشخصات شی Window است را پیاده‌سازی کنند [WINDOW]

ویژگی‌های سراسری

src

name

sandbox

seamless

width

height

 

embed پرش به بالا تگ پایان: تهی تگ شروع: الزامی
تگ embed نشان‌دهنده یک نقطه ادغام برای یک برنامه کاربردی خارجی (غیر HTML ای) یا محتوای تعاملی است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای درون‌گذاری شده (Embedded Content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای درون‌گذاری شده انتظار می‌رود محل استفاده
ندارد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLEmbedElement : HTMLElement {
           attribute DOMString src;
           attribute DOMString type;
           attribute DOMString width;
           attribute DOMString height;
};

با توجه به نوع محتوای نمونه گرفته شده توسط تگ embed، گره (node) ممکن است رابط‌های دیگری را نیز پشتیبانی کند

ویژگی‌های سراسری

src

type

width

height

هر ویژگی دیگری که namespace نداشته باشد (متن را ببینید)

 

object پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ object نشان‌دهنده یک منبع خارجی است که بسته به نوع منبع به صورت یک عکس، یک صفحه وب داخلی یا یک منبع خارجی پردازش شده توسط یک افزونه (plugin) در نظر گرفته می‌شود.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای درون‌گذاری شده (Embedded Content)

لیست شده، فرم ارسال شده، تگ‌های فرم تخصیص داده شده

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای درون‌گذاری شده انتظار می‌رود محل استفاده
صفر یا تعداد بیشتری از تگ param سپس، محتوای نامرئی ( Transparent) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLObjectElement : HTMLElement {
           attribute DOMString data;
           attribute DOMString type;
           attribute DOMString name;
           attribute DOMString useMap;
  readonly attribute HTMLFormElement form;
           attribute DOMString width;
           attribute DOMString height;
};

اشیایی که رابط HTMLObjectElement را پیاده‌سازی می‌کنند باید همچنین رابط EmbeddingElement را که در مشخصات شی Window تعریف شده است، پیاده‌سازی کنند. [WINDOW]

با توجه به نوع محتوای نمونه گرفته شده توسط تگ object، گره (node) ممکن است رابط‌های دیگری را نیز پشتیبانی کند.

ویژگی‌های سراسری

data

type

name

usemap

form

width

height

 

param پرش به بالا تگ پایان: تهی تگ شروع: الزامی
تگ param پارامترهایی را برای افزونه‌ها تعریف می‌کند که توسط تگ object بکار رفته‌اند.
ندارد دسته‌بندی
به عنوان فرزند یک تگ object، قبل از هر گونه محتوای غالب محل استفاده
ندارد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLParamElement : HTMLElement {
           attribute DOMString name;
           attribute DOMString value;
};

ویژگی‌های سراسری

name

value

 

video پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ video نشان‌دهنده یک ویدئو یا فیلم است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای درون‌گذاری شده (Embedded Content)

اگر تگ ویژگی controls دارد: محتوای تعاملی (Interactive content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای درون‌گذاری شده انتظار می‌رود

محل استفاده

اگر تگ ویژگی src دارد: محتوای نامرئی ( Transparent)

اگر تگ ویژگی src ندارد: یک یا چند تگ source سپس، محتوای نامرئی ( Transparent)

محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLVideoElement : HTMLMediaElement {
           attribute DOMString width;
           attribute DOMString height;
  readonly attribute unsigned long videoWidth;
  readonly attribute unsigned long videoHeight;
           attribute DOMString poster;
};

ویژگی‌های سراسری

src

poster

autobuffer

autoplay

loop

controls

width

height

 

audio پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ audio نشان‌دهنده یک جریان صوت یا موسیقی است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای درون‌گذاری شده (Embedded Content)

اگر تگ ویژگی controls دارد: محتوای تعاملی (Interactive content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای درون‌گذاری شده انتظار می‌رود

محل استفاده

اگر تگ ویژگی src دارد: محتوای نامرئی ( Transparent)

اگر تگ ویژگی src ندارد: یک یا چند تگ source سپس، محتوای نامرئی ( Transparent)

محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

[NamedConstructor=Audio(),
NamedConstructor=Audio(in DOMString src)]
interface HTMLAudioElement : HTMLMediaElement {
  // no members
};

ویژگی‌های سراسری

src

autobuffer

autoplay

loop

controls

 

source پرش به بالا تگ پایان: تهی تگ شروع: الزامی
تگ source به نویسنده اجازه می‌دهد که چند منبع برای تگ media تعریف کند.
ندارد دسته‌بندی

به عنوان فرزند یک تگ media، قبل از هر گونه محتوای غالب

محل استفاده
ندارد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLSourceElement : HTMLElement {
           attribute DOMString src;
           attribute DOMString type;
           attribute DOMString media;
};

ویژگی‌های سراسری

src

type

media

 

convas پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ canvas نشان‌دهنده یک بوم نقاشی وابسته به وضوح نقش بیتی است که می‌تواند برای نمایش نمودار، بازی یا سایر تصاویر بصری به صورت لحظه‌ای مورد استفاده قرار بگیرد.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای درون‌گذاری شده (Embedded Content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای درون‌گذاری شده انتظار می‌رود

محل استفاده

محتوای نامرئی ( Transparent)

محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLCanvasElement : HTMLElement {
           attribute unsigned long width;
           attribute unsigned long height;

  DOMString toDataURL([Optional] in DOMString type, [Variadic] in any args);

  Object getContext(in DOMString contextId);
};

ویژگی‌های سراسری

width

height

 

map پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ map در رابطه با هر یک از فرزندان تگ area یک تصویر نقشه‌ای تعریف می‌کند.

محتوای غالب (Flow content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای غالب انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای غالب (Flow content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLMapElement : HTMLElement {
           attribute DOMString name;
  readonly attribute HTMLCollection areas;
  readonly attribute HTMLCollection images;
};

ویژگی‌های سراسری

name

 

area پرش به بالا تگ پایان: تهی تگ شروع: الزامی
تگ area نشان‌دهنده یک لینک با متن به همراه ناحیه مربوط به آن روی تصویر نقشه‌ای، یا یک ناحیه بی‌استفاده روی یک تصویر نقشه‌ای است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود اما اگر فقط یک تگ map والد وجود دارد.

محل استفاده
ندارد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLAreaElement : HTMLElement {
           attribute DOMString alt;
           attribute DOMString coords;
           attribute DOMString shape;
           attribute DOMString href;
           attribute DOMString target;
           attribute DOMString ping;
           attribute DOMString rel;
  readonly attribute DOMTokenList relList;
           attribute DOMString media;
           attribute DOMString hreflang;
           attribute DOMString type;
};

ویژگی‌های سراسری

alt

coords

shape

href

target

ping

rel

media

hreflang

type

 

منابع:

http://dev.w3.org/html5/html-author/

http://www.w3schools.com/

نظرات خود را از طریق بخش تماس با ما مطرح فرمایید. تکبیت دوستدار شما.

مؤلف: مهندس مرتضی موسوی


«وب مستر عزیز، کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع و لینک به سایت بلامانع است. در غیر اینصورت لطفاً از کپی‌برداری خودداری فرمایید. با تشکر»


مؤلف:
بازدید: 8629
تاریخ:

نظر خود را به عنوان اولین دیدگاه بیان کنید.

نام: * کد امنیتی: *
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی
  • درج کدهای HTML ممنوع است.
  • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
  • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
  • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.