لیست تگ‌های HTML

بخش هفتم از لیست تگ‌های HTML

لیست تگ‌های HTML

بازدید کننده گرامی، سلام.

به بخش هفتم از معرفی تگ‌های زبان HTML خوش آمدید. این قسمت حاوی تگ‌های مربوط به فرم‌ها (Forms) می‌باشد. پیشنهاد می‌شود برای دسترسی سریع به این صفحه CTRL+D بزنید.

form fieldset label input
button select datalist optgroup
option textarea output  

 

form پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ form نشان‌دهنده مجموعه‌ای از تگ‌های فرم اختصاص داده شده می‌باشد که برخی از آن‌ها می‌توانند نشان‌دهنده داده‌های قابل ویرایشی باشند که برای پردازش به سمت سرویس‌دهنده ارسال می‌شوند.

محتوای غالب (Flow content)

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای غالب انتظار می‌رود محل استفاده
محتوای غالب، اما بدون فرزندان تگ form محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

[Callable=namedItem]
interface HTMLFormElement : HTMLElement {
           attribute DOMString acceptCharset;
           attribute DOMString action;
           attribute boolean autocomplete;
           attribute DOMString enctype;
           attribute DOMString method;
           attribute DOMString name;
           attribute boolean novalidate;
           attribute DOMString target;

  readonly attribute HTMLFormControlsCollection elements;
  readonly attribute long length;
  [IndexGetter] any item(in DOMString name);
  [NameGetter=OverrideBuiltins] any namedItem(in DOMString name);

  void submit();
  void reset();
  boolean checkValidity();

  void dispatchFormInput();
  void dispatchFormChange();
};

ویژگی‌های سراسری

accept-charset

action

autocomplete

enctype

method

name

novalidate

target

 

fieldset پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ fieldset نشان‌دهنده یک مجموعه از کنترل‌های فرم است که در یک گروه و در قالب یک عنوان مشترک هستند.

محتوای غالب (Flow content)

تگ‌های لیست شده فرم ارتباط

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای غالب انتظار می‌رود محل استفاده
یک تگ legend به دنبال محتوای غالب (Flow content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLFieldSetElement : HTMLElement {
           attribute boolean disabled;
  readonly attribute HTMLFormElement form;
           attribute DOMString name;

  readonly attribute DOMString type;

  readonly attribute HTMLFormControlsCollection elements;

  readonly attribute boolean willValidate;
  readonly attribute ValidityState validity;
  readonly attribute DOMString validationMessage;
  boolean checkValidity();
  void setCustomValidity(in DOMString error);
};

ویژگی‌های سراسری

disabled

form

name

 

label پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ label نشان‌دهنده یک عنوان در یک رابط کاربری است. این عنوان می‌تواند به یک کنترل مشخص از فرم اختصاص داده شود که به عنوان کنترل برچسب خورده تگ label شناخته می‌شود.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای تعاملی (Interactive content)

تگ فرم ارتباط

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی (phrasing content) انتظار می‌رود محل استفاده

محتوای عبارتی اما بدون تگ‌های فرزند برچسب‌پذیر فرم ارتباطی مگر اینکه آن کنترل برچسب خورده باشد (labeled control) و فرزند تگ label نباشد

محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLLabelElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLFormElement form;
           attribute DOMString htmlFor;
  readonly attribute HTMLElement control;
};

ویژگی‌های سراسری

form

for

 

input پرش به بالا تگ پایان: تهی تگ شروع: الزامی
تگ input نشان‌دهنده یک رشته داده نوع‌دار است که معمولاً  یک کنترل فرم دارد تا کاربر بتواند داده‌ها را ویرایش کند.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

اگر ویژگی type در وضعیت پنهان نیست: محتوای تعاملی (Interactive content)

تگ فرم ارتباط لیست شده، برچسب پذیر، ارسال شونده و نو شونده

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
ندارد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها
 

interface HTMLInputElement : HTMLElement {
           attribute DOMString accept;
           attribute DOMString action;
           attribute DOMString alt;
           attribute boolean autocomplete;
           attribute boolean autofocus;
           attribute boolean defaultChecked;
           attribute boolean checked;
           attribute boolean disabled;
           attribute DOMString enctype;
  readonly attribute HTMLFormElement form;
           attribute DOMString height;
           attribute boolean indeterminate;
  readonly attribute HTMLElement list;
           attribute DOMString max;
           attribute long maxLength;
           attribute DOMString method;
           attribute DOMString min;
           attribute boolean multiple;
           attribute DOMString name;
           attribute boolean noValidate;
           attribute DOMString pattern;
           attribute DOMString placeholder;
           attribute boolean readOnly;
           attribute boolean required;
           attribute unsigned long size;
           attribute DOMString src;
           attribute DOMString step;
           attribute DOMString target;
           attribute DOMString type;
           attribute DOMString defaultValue;
           attribute DOMString value;
           attribute Date valueAsDate;
           attribute float valueAsNumber;
  readonly attribute HTMLOptionElement selectedOption;
           attribute DOMString width;

  void stepUp(in long n);
  void stepDown(in long n);

  readonly attribute boolean willValidate;
  readonly attribute ValidityState validity;
  readonly attribute DOMString validationMessage;
  boolean checkValidity();
  void setCustomValidity(in DOMString error);

  readonly attribute NodeList labels;

  void select();
           attribute unsigned long selectionStart;
           attribute unsigned long selectionEnd;
  void setSelectionRange(in unsigned long start, in unsigned long end);
};

ویژگی‌های سراسری

accept

action

alt

autocomplete

autofocus

checked

disabled

enctype

form

height

list

max

maxlength

method

min

multiple

name

novalidate

pattern

placeholder

readonly

required

size

src

step

target

type

value

width

 

button پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ button نشان‌دهنده یک شاسی است. اگر این عنصر غیر فعال نباشد عامل کاربر باید اجازه فعال کردن شاسی را به کاربر بدهد.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای تعاملی (Interactive content)

تگ فرم ارتباط لیست شده، برچسب پذیر، ارسال شونده

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می رود محل استفاده
محتوای عبارتی، اما نباید تگ فرزندی از نوع محتوای تعاملی (interactive content) وجود داشته باشد محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLButtonElement : HTMLElement {
           attribute DOMString action;
           attribute boolean autofocus;
           attribute boolean disabled;
           attribute DOMString enctype;
  readonly attribute HTMLFormElement form;
           attribute DOMString method;
           attribute DOMString name;
           attribute DOMString noValidate;
           attribute DOMString target;
           attribute DOMString type;
           attribute DOMString value;

  readonly attribute boolean willValidate;
  readonly attribute ValidityState validity;
  readonly attribute DOMString validationMessage;
  boolean checkValidity();
  void setCustomValidity(in DOMString error);

  readonly attribute NodeList labels;
};

ویژگی‌های سراسری

action

autofocus

disabled

enctype

form

method

name

novalidate

target

type

value

 

select پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ select نشان‌دهنده یک کنترل برای انتخاب از میان چند گزینه است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای تعاملی (Interactive content)

تگ فرم ارتباط لیست شده، برچسب پذیر، ارسال شونده و نو شونده

دسته‌بندی
هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود محل استفاده
صفر یا چند تگ option یا optgroup محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

[Callable=namedItem]
interface HTMLSelectElement : HTMLElement {
           attribute boolean autofocus;
           attribute boolean disabled;
  readonly attribute HTMLFormElement form;
           attribute boolean multiple;
           attribute DOMString name;
           attribute boolean size;

  readonly attribute DOMString type;

  readonly attribute HTMLOptionsCollection options;
           attribute unsigned long length;
  [IndexGetter] any item(in DOMString name);
  [NameGetter] any namedItem(in DOMString name);
  void add(in HTMLElement element, in HTMLElement before);
  void add(in HTMLElement element, in long before);
  void remove(in long index);

  readonly attribute HTMLCollection selectedOptions;
           attribute long selectedIndex;
           attribute DOMString value;

  readonly attribute boolean willValidate;
  readonly attribute ValidityState validity;
  readonly attribute DOMString validationMessage;
  boolean checkValidity();
  void setCustomValidity(in DOMString error);

  readonly attribute NodeList labels;
};

ویژگی‌های سراسری

autofocus

disabled

form

multiple

name

size

 

datalist پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ datalist نشان‌دهنده مجموعه‌ای از تگ‌های option است که نشان‌دهنده گزینه‌هایی از پیش تعریف شده برای کنترل هستند. محتویات تگ نشان‌دهنده محتوای تکرار شدنی برای عامل‌های کاربری جا افتاده است که با تگ‌های option‌ای که گویای گزینه‌های از پیش تعریف شده هستند، آمیخته شده‌اند. در هنگام نمایش، تگ datalist چیزی نشان نمی‌دهد و باید به همراه تگ‌های فرزند خود پنهان باشد.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده

هم: محتوای عبارتی

یا: صفر یا چند تگ option

محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

 

interface HTMLDataListElement : HTMLElement {
  readonly attribute HTMLCollection options;
};

ویژگی‌های سراسری

 

optgroup پرش به بالا تگ پایان: اختیاری تگ شروع: الزامی
تگ optgroup نشان‌دهنده یک گروه از تگ‌های option است که یک برچسب مشترک دارند.
ندارد دسته‌بندی
به عنوان فرزند تگ select محل استفاده
صفر یا چند تگ option محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLOptGroupElement : HTMLElement {
           attribute boolean disabled;
           attribute DOMString label;
};

ویژگی‌های سراسری

disabled

label

 

option پرش به بالا تگ پایان: اختیاری تگ شروع: الزامی
تگ option نشان‌دهنده یک گزینه در یک تگ select یا به عنوان بخشی از پیشنهادات در یک تگ datalist است.
ندارد دسته‌بندی

به عنوان فرزند تگ select

به عنوان فرزند تگ datalist

به عنوان فرزند تگ optgroup

محل استفاده

متن

محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

[NamedConstructor=Option(), NamedConstructor=Option(in DOMString text),
 NamedConstructor=Option(in DOMString text, in DOMString value),
 NamedConstructor=Option(in DOMString text, in DOMString value, in boolean defaultSelected),
 NamedConstructor=Option(in DOMString text, in DOMString value, in boolean defaultSelected, in boolean selected)]
interface HTMLOptionElement : HTMLElement {
           attribute boolean disabled;
           readonly attribute HTMLFormElement HTMLFormElement form;
           attribute DOMString label;
           attribute boolean defaultSelected;
           attribute boolean selected;
           attribute DOMString value;

  readonly attribute DOMString text;
  readonly attribute long index;
};

ویژگی‌های سراسری

disabled

label

selected

value

 

textarea پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ textarea نشان‌دهنده یک کنترل ویرایش متن ساده چند خطی، برای مقدار اولیه تگ است. محتوای تگ نشان‌دهنده مقدار پیش فرض برای کنترل است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

محتوای تعاملی (Interactive content)

تگ فرم ارتباط لیست شده، برچسب پذیر، ارسال شونده و نو شونده

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
متن محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLTextAreaElement : HTMLElement {
           attribute boolean autofocus;
           attribute unsigned long cols;
           attribute boolean disabled;
  readonly attribute HTMLFormElement form;
           attribute long maxLength;
           attribute DOMString name;
           attribute boolean readOnly;
           attribute boolean required;
           attribute unsigned long rows;
           attribute DOMString wrap;

  readonly attribute DOMString type;
           attribute DOMString defaultValue;
           attribute DOMString value;

  readonly attribute boolean willValidate;
  readonly attribute ValidityState validity;
  readonly attribute DOMString validationMessage;
  boolean checkValidity();
  void setCustomValidity(in DOMString error);

  readonly attribute NodeList labels;

  void select();
           attribute unsigned long selectionStart;
           attribute unsigned long selectionEnd;
  void setSelectionRange(in unsigned long start, in unsigned long end);
};

ویژگی‌های سراسری

autofocus

cols

disabled

form

maxlength

name

readonly

required

rows

wrap

 

output پرش به بالا تگ پایان: الزامی تگ شروع: الزامی
تگ output نشان‌دهنده نتیجه محاسبات است.

محتوای غالب (Flow content)

محتوای عبارتی (Phrasing content)

تگ فرم ارتباط لیست شده و ارسال شونده

دسته‌بندی

هر کجا که محتوای عبارتی انتظار می‌رود

محل استفاده
محتوای عبارتی (Phrasing content) محتوا
رابط اتصال به مدل شی سند (DOM) ویژگی‌ها

interface HTMLOutputElement : HTMLElement {
           attribute DOMString htmlFor;
  readonly attribute HTMLFormElement form;
           attribute DOMString name;

  readonly attribute DOMString type;
           attribute DOMString defaultValue;
           attribute DOMString value;

  readonly attribute boolean willValidate;
  readonly attribute ValidityState validity;
  readonly attribute DOMString validationMessage;
  boolean checkValidity();
  void setCustomValidity(in DOMString error);
};

ویژگی‌های سراسری

for

form

name

منابع:

http://dev.w3.org/html5/html-author/

http://www.w3schools.com/

نظرات خود را از طریق بخش تماس با ما مطرح فرمایید. تکبیت دوستدار شما.


«وب مستر عزیز، کپی برداری از مطالب این سایت با ذکر منبع و لینک به سایت بلامانع است. در غیر اینصورت لطفاً از کپی‌برداری خودداری فرمایید. با تشکر»


مؤلف:
بازدید: 8732
تاریخ:

نظر خود را به عنوان اولین دیدگاه بیان کنید.

نام: * کد امنیتی: *
دیدگاه شما: *


وب سایت:
ایمیل: پنهان باشد
تلگرام: پنهان باشد
موبایل: پنهان باشد
جنسیت: آقا خانم اعلام نمی‌کنم
رنگ‌بندی: بنفش قرمز آبی سبز طلایی
  • درج کدهای HTML ممنوع است.
  • از ارسال تکراری خودداری فرمایید.
  • بهتر است با حروف پارسی دیدگاه خود را تایپ کنید.
  • به منظور کنترل و مدیریت محتوا، در صورت اضطرار، حق ویرایش و یا حذف نظر برای مدیریت محفوظ است.